ZingTruyen.Net

|Vkook| Cảm giác bị chơi

Fanfiction

25160

Đang cập nhật

24-07-2021

|Vkook| Cảm giác bị chơi

2421 lượt thích / 25160 lượt đọc
" này jungkook mày chơi người ta nhiều như vậy không sợ có ngày bản thân cũng sẽ bị tế lại sao?" " về nhà thì là kookie, ra đường thì là jeikei. Nói nghe xem ngài jeon đây có bao nhiêu mặt vậy?" " chết dở thật, đếm xem giúp tôi là tôi có bao nhiêu mặt vậy? ơ kìa chẳng phải ai trong chúng ta đều có một mặt thật và một mặt giả sao??"

5 chương mới nhất truyện |Vkook| Cảm giác bị chơi